KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KOÇ MAKİNE SAN. İNŞ. TAAH. TİC.LTD.ŞTİ (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri
işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine
sunarız;
MADDE 1: VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla KOÇ MAKİNE SAN. İNŞ. TAAH. TİC.LTD.ŞTİ tarafından
aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel
verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve
yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
Adres : Yeşilyalı Mah. Ahmet Yesevi Cad. No:6a/ Arsin /Trabzon
Telefon : 0462 325 91 40
E-posta : info@kocmakina.com.tr
İnternet sitesi : https://www.kocmakina.com.tr/
MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI
Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
a- İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
b- Kurumsal iletişimi sağlamak
c- Şirket güvenliğini sağlamak
d- İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
e- İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
f- Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine
getirilmesini sağlamak
g- Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak
h- Yasal raporlamalar yapmak
i- Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek
j- İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
k- Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak
MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA
AMACI
Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. Ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni,
kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için
gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili
kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin
yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari
ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili
kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları ve
tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle
paylaşılabilecektir.
MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel veriler; internet sitesindeki bilgi ve talep formları gibi elektronik ortamlar aracılığıyla
yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler
aşağıdadır:
a- Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle
saklanması,
b- Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
c- Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru
menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
d- Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla
saklanması
e- Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
f- Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri
sahiplerinin açık rızasının bulunması
MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle
ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:
a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme
d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
f- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme
h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme
Kişisel veri sahibi, KVKK’ da düzenlenen ve işbu metinde gösterilen ilgili taleplerini yazılı olarak
veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri Şirketimize iletebilecektir. İlgili kişisel veri sahibi
yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı
Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarından kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamaları
içeren talebini; yazılı ve imzalı olarak yukarıda belirtilen Şirket adresine kimliğini tespit edici belgeler
ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile
gönderebilir.
Saygılarımıza,
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti

WhatsApp chat