KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
1. GİRİŞ
Veri sorumlusu olarak Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu
diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve
korunması süreçleri için işbu Politika ve Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti bünyesindeki diğer yazılı politikalar
ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan
adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının, dahil olduğumuz Koç Makine
San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve
korunmasıdır.
Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için Koç
Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
Bu Politika’da kişisel verilerin işlenmesi süreçleri için Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ‘nin benimsediği,
aşağıda belirtilen temel prensipler açıklanacaktır:
• Kişisel verilerin rıza kapsamında işlenmesi,
• Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi,
• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
etme,
• Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
• Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma,
• Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alma,
• Kişisel verilerin işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili
mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
• Özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarının özel olarak düzenlenmesi.
2. POLİTİKA’NIN AMACI
Bu Politika’nın temel amacı, Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. tarafından hukuka uygun bir biçimde
yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda
açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi,
işbirliği içinde olduğumuz kurumların hissedar ve çalışanlarını ve üçüncü kişileri bilgilendirerek şeffaflık
sağlamaktır.
3. POLİTİKA’NIN KAPSAMI
Bu Politika; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, , işbirliği içinde olduğumuz
kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.
4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ; KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin
muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta,
bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.
4.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Tedbirler
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik
imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.
4.1.1. Teknik Tedbirler
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan
başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, kurulan
teknik sistemlerle denetlenmektedir.
• Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.
• Teknik konularda departmanlar kurulmuş olup bu konuda bilgili personel istihdam edilmektedir ve
ayrıca danışmanlardan destek alınmaktadır.
4.1.2. İdari Tedbirler
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınan idari tedbirler:
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti çalışanları, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin
hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; detaylı
olarak tüm iş birimlerinin analiz edilmesi suretiyle oluşturulmuş kişisel veri envanteri ve eklerine uygun
olarak yürütülmektedir.
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti bünyesindeki ilgili bölümlerin yürütmekte olduğu kişisel veri
işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun
sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti tarafından
yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve
yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir.
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti bünyesindeki bölümlerin kişisel veri güvenliği ile ilgili denetim ve
yönetimi, Bilgi Güvenliği Komiteleri tarafından organize edilmektedir. İş birimi bazında belirlenen
hukuksal gerekliliklerin sağlanması için farkındalık yaratılmakta, bu hususların denetimini ve
uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politika, prosedürler ve eğitimler
yoluyla hayata geçirilmektedir.
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere,
kişisel veriler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konulmakta ve ek protokoller
yapılmaktadır. Bu konuda çalışanlar için gerekli farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti aşağıdaki durumlarda Gizlilik Etki Analizi değerlendirmesi yapmaktadır:
• Kişisel veri içeren yeni projelerde
• Kişisel veri aktarılan tedarikçi seçiminden önce
• Pazarlama faaliyetleri kapsamında yapılacak aktiviteler öncesinde
• Yukarıda belirtilen faaliyetlerdeki herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda
Gizlilik Etki Analizi, Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti Veri Koruma Sorumlusu onayına tabidir.
4.1.3. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesi için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ,kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz kişiler tarafından açıklanmasını,
erişimini, aktarılmasını Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti , sistemleri nezdinde veri sızıntıları olmasını veya
başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için; korunacak verinin sınıfı, niteliği, teknolojik imkânlar ve
uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.
4.1.4. Teknik Tedbirler
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan
başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:
• Yeni teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve özellikle siber güvenlik alanında sistemler üzerinde teknik
önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti bünyesindeki her bir bölüm özelinde belirlenen hukuksal uyum
gereksinimleri çerçevesinde erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
• Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Eski çalışanlara erişim
kısıtlaması uygulanmakta, hesaplar kapatılmaktadır.
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti içi işleyiş gereğince alınan teknik önlemler ilgili kullanıcılara
raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm
üretilmektedir.
• Virüs koruma sistemleri, veri açığı güvenlikleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar
kurulmaktadır.
• Teknik konularda destek alınmaktadır.
• Kişisel verilerin toplandığı uygulamalar da dahil olmak üzere tüm bilgi sistemleri, güvenlik açıklarını
saptamak için düzenli olarak dış etki testine tabi tutulmakta ve bu testin sonuçlarına göre bulunan
açıkların kapatılması sağlanmaktadır.
4.1.5. İdari Tedbirler
• Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak idari tedbirler konusunda
eğitilmektedir.
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti bünyesindeki her bir bölüm özelinde, kişisel veri işleme süreçleri
dikkate alınarak hukuki uyum, şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri
uygulanmaktadır.
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ile çalışanlar arasında imzalanan sözleşmelerde hukuka uygun
kişisel veri işleme faaliyetinin kapsamı anlatılmakta ve bu hususlara uygun davranılacağına dair
taahhütler bulunmaktadır.
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti tarafından, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler
ile; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini
alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler içeren ek
sözleşme yapılmaktadır.
4.2. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti,bünyesinde Kişisel Veri Gizlilik Yöneticisi bulunmaktadır. Kişisel Veri Gizlilik
Yöneticisi, veri sorumlusu olan Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti adına, Kanunun 12. maddesinden
kaynaklanan görevi gereği, kendi kurum veya kuruluşunda Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla
gerekli denetimleri bizzat yapmakta ve ihtiyaç halinde yetkin kuruluşlardan destek almak suretiyle
yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçlarına göre, tespit edilen ihlaller, olumsuzluklar ve uygunsuzluklar Bilgi
Güvenliği Yönetim Temsilcisi’ne bildirilmekte ve Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi, bu hususlar nezdinde gereken
tedbirleri aldırmaktadır. Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti , tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda
teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak
aktarıldığı ilgili firmalar ile kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik
tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümler içeren ek
sözleşmeler yapılmaktadır.
5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE TALEPLERİ
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti, KVK Kanunun 13. maddesi gereğince ilgili kişi taleplerine karşı veri
sorumlusu olarak, kişisel veri envanterinin eki mahiyetindeki Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve kanunda
belirtilen başvuru koşullarını taşımayan başvurular için yazılı şablona yönlendirme prosedürleri oluşturulmuştur.
Bu prosedürlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılabilmesi adına teknik hazırlıklar yapılmıştır. Koç Makine San.
İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti bünyesinde bu prosedürün uygulanmasını sağlayacak sistemsel altyapı mevcuttur.
Kişisel veri sahiplerinin aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini; kimlik ibrazı ile şahsi başvuru ile, yazılı olarak
veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Koç
Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ‘ye daha önce bildirilen ve Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti’nin
sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik
geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. teyit edilebilir bir biçimde
iletmeleri Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz
olarak cevaplandıracaktır. Bu hususta detaylı açıklama aşağıda, bu politikanın 20. maddesinde yapılmıştır.
Kişisel veri sahipleri, bu prosedüre uygun olarak yapacakları başvuru ile kendilerine ait kişisel verilerin tüm
işlenme süreçleri, amaçları ve aktarım bilgileri de dahil kanunun ilgili maddesindeki tüm hakları talep
edebileceklerdir.
6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa
sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti , tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka
uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Koç
Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel
nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti bünyesinde
gerekli denetimler sağlanmaktadır.
Bu kapsamda Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. bünyesinde verilen iş yeri hekimliği hizmeti sebebiyle
çalışanların sağlık verileri işlenmekte olup bu özel nitelikli kişisel verilere erişebilen personele gerekli eğitimler
verilmekte, bu personelin erişim yetkisi kapsam ve süreleri belirlenmekte ve periyodik olarak denetimler
yapılmakta ve gizlilik sözleşmeleri imzalanmaktadır. İlgili personelin işten ayrılması durumunda erişim yetkisi
derhal kaldırılmaktadır.
Çalışanların sağlık dosyalarında fiziki olarak saklanan kişisel sağlık verilerinin bulunduğu fiziki dosyalar kilitli ve
sadece yetkili personelin erişebildiği alanlarda saklanmaktadır. Çalışanların sağlık verilerine yetkili personel
dışında hiçbir birim erişememektedir.
7. KOÇ MAKİNE SAN. İNŞ. TAAH. TİC.LTD.ŞTİ ÇALIŞANLARININ, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
KONUSUNDA EĞİTİMLERİ
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı
olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için
çalışanlarına, gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.
8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun
olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde
güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme
faaliyetinde bulunmaktadır. Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme
amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti,
müşterilerine, çalışanlarına, ziyaretçilerine, tedarikçi firma çalışanlarına ve üçüncü kişilere ait kişisel bilgileri;
kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, yaş, doğum tarihi), iletişim bilgileri (e-mail adresi, telefon
numarası adres bilgisi, IP adresi), araç bilgileri, meslek verisi, görsel ve işitsel veri, eğitim verisi, aile bireyleri
verisi, sağlık verisi gibi kişisel verileri işlenmekte ve bu verileri işlerken, burada sayılan kişisel veri Koç Makine San.
İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. hizmetlerinden etkin yararlanabilmesi, hizmet çeşitliliğinin geliştirilebilmesi müşterileri için
“en iyi hizmet” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi ve bu hizmetlerin sonucu olarak pazarlama ve yeniliklerden
haberdar edilebilmelerinin yanı sıra sözleşmelerin ifası, işin yerine getirilmesi ve mali/hukuki/ticari yükümlülükler
çerçevesinde işlemektedir.
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini
aydınlatmaktadır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep etmekte, bu kişisel
verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.
8.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile
genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Koç
Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve
makul beklentilerini dikkate almaktadır.
8.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti açısından ilgili kişinin
temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel
olmasının sağlanması noktasında Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti’nin aktif özen yükümlülüğü
bulunmaktadır. Bu sebeple Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. tarafından veri sahibi olan ilgili kişinin
bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.
8.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ,meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak
belirlemektedir. Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti, yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar
için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.
8.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti, kişisel verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan
amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti, kişisel verileri belirlenen
amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan
veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması
muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.
8.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için
gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. öncelikle
ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre
belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli
olan ve yasalarda belirtilen süre kadar saklamaktadır Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. kişisel veri
envanterindeki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun kapsamındaki
yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte
veya anonimleştirilmektedir.
9. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti.; KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde
edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti,
veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel
verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri
sahibinin sahip olduğu haklar konusunda veri sahibinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma
yapmaktadır. Bu kapsamda müşterilerin kolayca görebilecekleri şekilde web sitesinde ve ofis içerisinde
Aydınlatma Metinleri yerleştirilmiştir Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti web sitesinde bu politika ile birlikte
müşteri aydınlatma metni, çerez politikası, başvuru formu da yayınlanmıştır.
10. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ,hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli
güvenlik önlemlerini alarak, kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere
aktarabilmektedir. Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti tarafından, KVK Kurulu’nca yeterli korumaya sahip
olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili
yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin
bulunduğu yabancı ülkelere kişisel veriler aktarılabilmektedir. Aktarım sebepleri aşağıda açıklanmıştır:
• Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına
ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri
aktarımı zorunlu ise,
• Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
• Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Koç Makine San. İnş. Taah.
Tic.Ltd.Şti ’nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.
11. KOÇ MAKİNE SAN. İNŞ. TAAH. TİC.LTD.ŞTİ KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN
SINIFLANDIRILMASI
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ,nezdinde, Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ’nin meşru ve hukuka
uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme
şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4.
maddede belirtilen ilkeler olmak üzere, KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen
tüm yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahiplerine (müşteriler, çalışanlar,
ziyaretçiler, üçüncü kişiler, çalışan adayları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları) sınırlı olarak aşağıda
belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili
Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı,
veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır. Bu
kapsamda Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti kişisel veri envanteri içerisinde aşağıdaki türlerde veri
kategorileri bu türlerle sınırlı olmamakla beraber bulunmaktadır.
KİŞİSEL VERİ
KATEGORİZASYONU KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
İletişim Verisi Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, e- posta, Fax
numarası, Ip adresi).
Kimlik Verisi
Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, TCKN, anne adı, baba
adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, cüzdan seri no, kimlik fotokopisi, vergi no, sgk
no, uyruk verisi, evlilik cüzdanı fotokopisi/taraması, çalışan kartı).
Sağlık Verisi Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Kan grubu, medikal geçmiş, checkup sonucu, konsültasyon raporu, diyet formu).
Taşıt Verisi Kişinin araç bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Plaka no, şase no, motor no, ruhsat
bilgisi).
Konum Verisi Kişiye ait konum verisinin bulunduğu veri grubudur (GPS lokasyonu).
Görsel/İşitsel Veri
Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur (Fotoğraf, ses kaydı,
kamera kaydı, ehliyet fotokopisi/taraması, kimlik fotokopisi/taraması, pasaport
fotokopisi/taraması).
Dijital İz Verisi Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur
(Log).
Finansal Veri Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, iban no, kart
bilgisi, banka adı, finansal profil, mail order formu, kredi notu).
Biyometrik/GenetikVeri Kişiye ait biyometrik/genetik verilerin bulunduğu veri grubudur (Parmak izi, genetik
bilgi, damar izi).
Mesleki Veriler Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Çalıştığı kurum bilgisi,
meslek odası sicili).
Eğitim Verisi Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur (Diploma notu, diploma
fotokopisi/taraması).
Mal Varlığı Verisi Kişinin sahip olduğu mal varlıklarının bulunduğu veri grubudur (Tapu
fotokopisi/taraması, araç ruhsatı fotokopisi/taraması).
Seyahat Verisi Kişinin seyahatlerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Uçuş bilgisi, uçuş kartı,
tur rotası, mil kart no, konaklama verisi).
Şirket Verisi Şahıs şirketi verileridir (Şirket adresi).
Irk/Din Bilgisi Kişinin kökeni ve inancına ait verilerin bulunduğu veri grubudur (Irk/din bilgisi).
Dernek üyelik bilgileri Kişinin üye ve ilgili olduğu dernek bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Tüm dernek
üyelikleri).
İmza Verisi Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Islak imza, e- imza , imza
fotokopisi/taraması).
Vize/Pasaport Verisi Kişiye ait vize/pasaport bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Vize bilgisi, pasaport
fotokopisi/taraması).
Kılık Kıyafet Verisi Kişinin giyim kuşamına dair ayırt edici özelliklerin bulunduğu veri grubudur (Kılık
Kıyafet satın alma geçmişi, giydiği ayırt edici kıyafetler).
Yaptırım Verisi Kişinin geçmişinde aldığı yaptırımlara ilişkin veri grubudur (Ceza Kovuşturmaları, Adli
Sicil Kaydı, Disiplin Kaydı).
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti, veri işleme faaliyetleri kapsamında ve şirket içinde kullanılan veri türlerini
esas alarak Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti Kişisel Veri Envanteri’ nde; yukarıda gösterilen tabloda
gösterildiği üzere ve yanı sıra; BGYS Varlıkların Belirlenmesi, Sınıflandırılması ve Korunması Talimatı, İmha
Talimatı doğrultusunda veri sınıflandırmalarını tamamlamış ve saklama sürelerini, gerekçeleriyle tespit etmiştir.
12. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında
belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir.
Bu amaç ve koşullar şunlardır:
• Müşterilere; hizmet tanıtımı, bilgilendirme, ,
• Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
• Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,
• Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
• Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla
konusunda uzman kuruluşların faydalarının müşterilere sunulması,
• Kimlik teyidi,
• Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi,
• Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
• İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli
bilgilerin temini,
• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
• Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması,
• Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
• Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye
ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, sağlık dosyası oluşturulması, iş güvenliği
önlemlerinin alınması,
• İnternet sitesi veya sosyal medya kanalları ile alınan verilerin 3. kişi ajanslar vasıtası ile pazarlama
amacıyla kullanılması,
• Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti hukuk işlerinin icrası/takibi,
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.
13. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri
bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.
Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel
veriler Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti’nin o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak, Koç Makine
San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ’nin uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektiren süre kadar
saklanmakta, daha sonra verinin niteliği uyarınca Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti tarafından oluşturulmuş
ilgili politika uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ‘nin. belirlediği
saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse, kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi
veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla
saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı
süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Koç Makine San. İnş. Taah.
Tic.Ltd.Şti’ye yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda
saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması
gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel
veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
14. KOÇ MAKİNE SAN. İNŞ. TAAH. TİC.LTD.ŞTİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
VE AKTARILMA AMAÇLARI
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı
kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile
yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan paydaş kategorilerine aktarılabilir:
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti iş ortaklarına,
• Banka ve sigorta şirketleri
• Seyahat acentaları
• Çalışanlara sağlık hizmeti sağlanan kurum ve kuruluşlar
• Oteller
• Eğitim firmaları
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. tedarikçilerine,
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti şirket yetkililerine,
• Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
Aktarım kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir:
Veri Aktarımı
Yapılabilecek
Kişiler
Tanımı Veri Aktarım Amacı
İş Ortağı
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti’nin ticari
faaliyetlerini yürütürken muhtelif projeler
yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı
kurduğu tarafları tanımlamaktadır.
İş ortaklığının kurulma amaçlarının
yerine getirilmesini temin etmek
amacıyla sınırlı olarak
aktarılmaktadır.
Tedarikçi
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti’nin ticari
faaliyetleri-ni yürütürken Koç Makine San. İnş.
Taah. Tic.Ltd.Şti.’nin emir ve talimatlarına
uygun, sözleşme temelli olarak Koç Makine San.
İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti hizmet sunan tarafları
tanımlamaktadır.
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti.’nin
tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği
ve Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ’nin
ticari faaliyetlerini yerine getirmek için
gerekli hizmetlerin Koç Makine San. İnş.
Taah. Tic.Ltd.Şti’nin sunulmasını sağlamak
amacıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır.
Yetkili Kamu
Kurum ve
Kuruluşları
Mevzuat hükümlerine göre Koç Makine San. İnş.
Taah. Tic.Ltd.Şti’nin ’den bilgi ve belge almaya
yetkili kamu kurum ve kuruluşları
tanımlamaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği ve
hukuki dayanak sundukları durumlarda
amaçla sınırlı olarak aktarılmaktadır.
15. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
15.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki
dayanaklardan yalnızca biridir. Açık rıza dışında, kanunda belirtilen şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel
veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi
bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.
İşlenme Şartları Kapsamı Örnek
Kanun Hükmü Vergi Mevzuatı, İş Mevzuatı, Ticaret Mevzuatı vb. Çalışana ait özlük bilgilerinin mevzuat
gereği tutulması gerekir.
Sözleşmenin İfası İş Akdi, Satış Sözleşmesi, Taşıma Sözleşmesi, Eser
Sözleşmesi vb.
Teslimat yapılması için şirketin
adres bilgilerinin kaydedilmesi.
Fiili İmkânsızlık Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza veremeyecek olan ya
da ayırt etme gücü olmayan kişi.
Bilinci kapalı kişinin iletişim veya adres
bilgisi. Kaçırılan bir kişinin konum
bilgisi.
Veri Sorumlusunun
Hukuki Sorumluluğu
Mali Denetimler, Güvenlik Mevzuatı,
Sektör Odaklı Regülâsyonlarla Uyum.
Bankacılık, Enerji, Sermaye Piyasaları
gibi alanlara özel denetimlerde bilgi
paylaşımı yapılması.
Aleniyet Kazandırma İlgili kişinin kendisine ait bilgileri umumun bilgisine
sunması.
Kişinin, acil durumlarda ulaşılması için
iletişim bilgisini ilan etmesi.
Hakkın Tesisi,
Korunması,
Kullanılması
Dava açılması, tescil işlemleri, her türlü tapu işlemi
vb. işlerde kullanılması zorunlu veriler.
İşten ayrılan bir çalışana ait gerekli
bilgilerin dava zaman aşımı boyunca
saklanması.
Meşru Menfaat
Veri sahibinin temel haklarına zarar gelmemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için
zorunlu olması halinde veri işlenebilir.
Çalışan bağlılığını artıran ödül ve
primler uygulanması amacıyla veri
işlenmesi.
16. KOÇ MAKİNE SAN. İNŞ. TAAH. TİC.LTD.ŞTİ HİZMET BİNASI GİRİŞLERİ İLE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL
VERİ
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Koç Makine San. İnş. Taah.
Tic.Ltd.Şti binalarında güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri
işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması suretiyle Koç Makine San. İnş.
Taah. Tic.Ltd.Şti tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yapılmaktadır.
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin
güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, KVKK ve Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile
izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları
izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti tarafından KVK
Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin
güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
16.1. KOÇ MAKİNE SAN. İNŞ. TAAH. TİC.LTD.ŞTİ Hizmet Binası Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş
Çıkışlarının Takibi
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti tarafından güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politika’da belirtilen diğer
amaçlarla, Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti hizmet binası misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri
işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti hizmet binalarına gelen
kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. nezdinde asılan ya da diğer
şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda
aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte
ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.
16.2. Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti Hizmet Binasında Ziyaretçilere Sağlanan İnternet Erişimlerine İlişkin
Kayıtların Saklanması
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti tarafından güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politika’da belirtilen diğer
amaçlarla, bina ve tesisler içerisinde kalınan süre boyunca talep eden ziyaretçilere internet erişimi
sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre
düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre tutulmakta, bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve
kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. içinde gerçekleştirilecek
denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.
17. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI (SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ) ŞARTLARI
Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. maddesinde ve Kurul tarafından çıkarılan “Kişisel
Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, ilgili kanun hükümlerine
uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Koç Makine San. İnş.
Taah. Tic.Ltd.Şti. ’nin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya
anonim hâle getirilir Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir politika
oluşturmuş olup, bu politika uyarınca verinin niteliğine göre imha yapmaktadır. Bu yönetmelik uyarınca Koç Makine San.
İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti tarafından BGYS kapsamında İmha Talimatı oluşturulmuş, yükümlülüğün başlaması ile
beraber çeşitli aralıklarla periyodik imhalar yapılmaktadır.
18. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını
kendisine bildirmekte, ve 11. maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine
yol göstermektedir ve Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi
ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak
gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.
18.1. Veri Sahibinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması
18.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep
etme
18.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller
Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında
tutulduğundan, bu konularda 20.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:
a. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi
amaçlarla işlenmesi,
b. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel
hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat
veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
c. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği
sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen
önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
d. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya
infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini
talep etme hakkı hariç, 20.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:
a. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
b. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
c. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin
soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
d. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının
korunması için gerekli olması.
18.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri bu Politika’da belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle
ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru
Formu’nu doldurup imzalayarak Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ’ye ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu
konuda kapsamlı düzenleme Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti Kişisel Veri Başvuru talebi ile ilgili detayları
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. müşteri aydınlatma metni ve içerisinde yapılmıştır.
https://www.kocmakina.com.tr/ adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir
nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile; : Yeşilyalı Mah. Ahmet Yesevi Cad.
No:6a/ Arsin /Trabzon Türkiye adresine iletilmesi veya şahsen başvuru,
https://www.kocmakina.com.tr/ adresinde bulunan formun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik
İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı
kocmakas@hs.01.kep.tr mail adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti’ye
daha önce bildirilen ve Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta
adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla
info@kocmakina.com.tr mail adresine başvuru yapılması.
Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri
Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya
varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir.
Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz Koç Makine San. İnş.
Taah. Tic.Ltd.Şti Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi
tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
19. KOÇ MAKİNE SAN. İNŞ. TAAH. TİC.LTD.ŞTİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN
DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti., işbu belge ile ortaya koyulan esasları, Koç Makine San. İnş. Taah.
Tic.Ltd.Şti bünyesindeki diğer veri varlıklarına ilişkin politikalar ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesi
konusunda iç kullanıma yönelik alt prosedürleri temel alarak oluşturmuştur.
20. KOÇ MAKİNE SAN. İNŞ. TAAH. TİC.LTD.ŞTİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ
KOORDİNASYONU
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. tarafından KVK Kanunu düzenlemelerine uygun hareket edilmesini ve
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın yürürlüğünü sağlamak için yönetim yapısı kurulmuştur.
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları
yönetmek üzere Bilgi Güvenliği Komitesi, Şirket üst yönetiminin kararı gereğince görevlendirilmiştir.
Bu Komite’nin kişisel verilerin korunması ile ilgili görevleri aşağıda belirtilmektedir:
• Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak
ve yürürlüğe koymak ve üst yönetiminin onayına sunmak,
• Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanmasının ve denetiminin ne şekilde
yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunulması ve
koordinasyonun sağlanması hususlarını üst yönetimin onayına sunmak,
• KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve üst
yönetimin onayına sunmak, uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,
• Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. içerisinde ve
Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ’nin işbirliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı
arttırmak,
• Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti’nin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit
ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek, iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak,
• Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması ve yayılımı konusunda, kişisel veri sahiplerinin
kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması yönünde
eğitimler düzenlenmesini sağlamak,
• Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
• Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek, bu gelişmelere ve
düzenlemelere uygun olarak Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. içinde yapılması gerekenler
konusundaki önerilerini almak,
• KVK Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri yürütmek,
• Şirket üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.
EK-1 TANIMLAR
Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde
değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Başvuru Formu : Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak
Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.
Çalışan Adayı : Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ‘ye herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da
özgeçmiş ve ilgili bilgilerini açmış olan gerçek kişiler.
İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri : Koç Makine San. İnş. Taah.
Tic.Ltd.Şti‘nin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı
olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.
İş Ortağı : Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ‘nin ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya birlikte muhtelif
projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
işlem.
Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteri, personel, tedarikçi çalışanı
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin
bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı
numarası vb.
Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık
kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Tedarikçi : Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. ‘nin ticari faaliyetlerini yürütürken Koç Makine San. İnş. Taah.
Tic.Ltd.Şti ‘nin emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ‘ye hizmet
sunan taraflar.
Üçüncü Kişi : Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri politika kapsamında
işlenen gerçek kişiler (Örn. Aile bireyleri, eski çalışanlar).
Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.
Örneğin, nin verilerini tutan bulut bilişim firması
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde
tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi. Bu politika kapsamında Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti veri
sorumlusudur.
Verilerin Silinmesi : Şirket içindeki tüm ilgili kullanıcıların, kişisel veriye erişimin engellenecek şekilde şifrelenmesi
ve sadece veri koruma sorumlusunun bu şifreye sahip olması durumunu ifade etmektedir.
Verilerin Yokedilmesi : Kişisel verinin bir daha geri döndürülemeyecek bir biçimde fiziksel olarak veya teknolojik
yöntemlerle tamamen ortadan kaldırılması durumunu ifade etmektedir.
Ziyaretçi: Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti ’nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan
veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.
EK-2 KVK KANUNU’NUN UYGULANMASI BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN TARİHLER
7 Nisan 2016 tarihi Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti. aşağıdaki yükümlülüklere uygun hareket etmektedir:
(i) Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili genel kurallar ve ilkeler, (ii) Kişisel veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin
yükümlülükler, (iii) Veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yükümlülükler.
7 Ekim 2016 tarihi itibarıyla aşağıda sıralanan düzenlemeler yürürlüğe Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti bu
düzenlemelere uygun hareket edecektir: (i) Kişisel verilerin üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin
hükümler, (ii) Kişisel verinin sahibi olan kişisel veri sahibinin, Koç Makine San. İnş. Taah. Tic.Ltd.Şti’ye karşı
başvuru haklarını (kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgi talep etme, aktarıldığı kişileri öğrenme,
düzeltme talep etme) kullanmasına ve KVK Kurulu’na şikayette bulunmasına ilişkin düzenlemeler.
7 Nisan 2017 itibarıyla; (i) 7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, kişisel veri sahibi
tarafından aksine bir beyanda bulunulmaması halinde KVK Kanunu’na uygun kabul edilecektir. (ii) KVK Kanunu’na
ilişkin Yönetmelikler yürürlüğe girecektir.
7 Nisan 2018 ,7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş kişisel veriler 7 Nisan 2018 tarihine Koç Makine San. İnş.
Taah. Tic.Ltd.Şti tarafından KVK Kanunu’na uyumlu hale getirilecek, silinecek veya anonim hale getirilecektir.
Bu bilgilendirme https://www.kocmakina.com.tr/ domain adına sahip internet siteleri içindir.
VERİ SORUMLUSU
KOÇ MAKİNE SAN. İNŞ. TAAH. TİC.LTD.ŞTİ
İletişim Linki: https://www.kocmakina.com.tr/
Adres: : Yeşilyalı Mah. Ahmet Yesevi Cad. No:6a/ Arsin /Trabzon
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
• Firmamızın ve müşterilerinin bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak,
• Firmamız servislerinin sürekliliğini garanti altına almak için gerekli altyapıyı sağlamak,
• Sahip olunan bilginin değerine uygun şekilde fiziki ve mantıksal güvenlik önlemleri almak,
• Bilgiye erişimi kontrol etmek için, “bilmesi gereken” prensibine uygun olarak erişim hakları atamak ve yetkisiz
erişimi engellemek,
• Yazılım geliştirilirken güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak,
• Virüs gibi zararlı kodlara ve Firma dışından siber ortamda yapılabilecek saldırılara karşı bilgi varlıklarını
korumak,
• Bilgi güvenliği olaylarına karşı bir müdahale süreci geliştirmek,
• Çalışanlarına bilgi güvenliği eğitimleri sağlamak ve bilgi güvenliği farkındalığını artırmak,
• Yasa, yönetmeliklere uymak,
• Paydaşların da Firmamız Bilgi Güvenliği Politikalarına uyumunu sağlamak,
• Güvenli sistem mühendisliği prensiplerine uymak,
ÇEREZ (COOKIES) KULLANIM İZNİ
Bu web sitesi, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla kullanmakta
olduğunuz bilgisayar veya mobil cihazınıza çerezler yerleştirmektedir. Siteyi kullanmaya (tıklamak, sayfayı
kaydırmak, çerez uyarısını kapatarak) devam ederek çerez kullanımına onay vermiş olursunuz. İstediğiniz
taktirde gerekli ayarları yaparak bu bilgilerin alınmasını kısıtlayabilir ya da tamamen engelleyebilirsiniz.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlemek,
İşlenen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etmek ,
Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemek,
Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek,
Tüm çalışanlarımızın Kişisel Verilerin Korunması için gerekli önlemleri alacak ve dikkat edecek bilinçte
çalışmalarını sağlamak,
Kişisel verilerin korunması ile ilgili gerekli yatırımları yapmak ve eğitimleri sağlamak,

WhatsApp chat